• Wij nemen gegevensbescherming serieus

   Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internetserviceprovider, de website vanaf waar u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek op. Deze informatie is nodig voor de technische overdracht van de webpagina's en een veilige werking van de server. Deze gegevens worden niet gepersonaliseerd voor evaluatie.

   Wij verwerken uw persoonsgegevens (kortweg "gegevens") daarom uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften. Met deze privacyverklaring willen wij u uitgebreid informeren over de verwerking van uw gegevens in onze onderneming en de aanspraken en rechten die u hebt inzake rechtsbescherming van gegevens in de zin van art. 13 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU AVG).

   Verwerkingsverantwoordelijke:
   Cherry AG
   Einsteinstrasse 174
   81667 Munich
   Tel.: +49 9643 2061-0
   E-Mail: dsb@cherry.de

  • 1. Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?

   Wij verwerken de gegevens die wij van u ontvangen hebben in het kader van de dienstverlening, voorbereiding resp. uitvoering van de overeenkomst, door toestemmingen of in het kader van uw sollicitatie bij ons resp. in het kader van uw medewerkerschap bij ons.

   Tot de persoonsgegevens behoren:

   • - uw identificatie-/contactgegevens, hiertoe behoren bij klanten bijv. voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens, beeldopnames

   • - gegevens die wij uit identificatie-/contactgegevens en overige gegevens zelf genereren, bijv. door analyses van klantenbehoeften en potentiële klanten

   • - de documentatie van uw toestemmingsverklaring voor de ontvangst van bijv. nieuwsbrieven

   • - foto's in het kader van evenementen

   2. Persoonsgegevens

   Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Hiertoe behoren uw naam, uw adres en uw e-mailadres. Om onze website te kunnen bezoeken, is het niet nodig om persoonsgegevens te delen. In enkele gevallen hebben wij uw naam en adres en verdere informatie nodig om u de gewenste dienstverlening te kunnen aanbieden.

   Hetzelfde geldt voor het geval dat wij op aanvraag informatiemateriaal aan u leveren of wanneer wij uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u daar steeds op wijzen. Bovendien slaan wij alleen die gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt doorgegeven.

   Wanneer u een van onze diensten gebruikt, verzamelen wij doorgaans alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om u onze dienst te kunnen bieden. Mogelijk vragen wij u om verdere informatie, die echter van vrijwillige aard is. Altijd wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze dienstverlening te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelen na te streven.

   Bij sollicitanten en medewerkers behoren hiertoe bijv. voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax), geboortedatum, gegevens uit cv en referenties, bankgegevens, religieuze overtuiging, foto's.

   Bij zakenpartners behoren hiertoe bijv. de benaming van hun wettelijke vertegenwoordigers, bedrijf, handelsregisternummer, btw-nummer, bedrijfsnummer, adres, contactgegevens contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens.

   Bij beursbezoekers behoren hiertoe bijv. voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax).

   Bij bezoekers van onze onderneming behoren hiertoe naam en handtekening.

   Bij journalisten behoren hiertoe voor- en achternaam, e-mailadres, faxnummer.

   Bij wedstrijddeelnemers behoren hiertoe voor- en achternaam, adres, e-mailadres.

   3. Voor welke doelen en op welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?

   Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de federale wet inzake gegevensbescherming 2018, telkens in de versie die van kracht is:

   • voor de vervulling van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 onder c AVG): verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen bijv. uit het wetboek van koophandel of het belastingwetboek.
    Eine Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen z.B. aus dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung erforderlich.

   • voor de vervulling van (pré)contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 onder b AVG): Uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst worden online of in een van onze filialen, voor de uitvoering van de overeenkomst van uw medewerkerschap in onze onderneming verwerkt. De gegevens worden vooral bij zakelijke contacten en bij uitvoering van de overeenkomsten met u verwerkt.

   • voor de vervulling van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 onder c AVG): verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen bijv. uit het wetboek van koophandel of het belastingwetboek.

   • om de gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6 lid 1 onder f AVG):
    Op basis van een belangenafweging kunnen gegevens met betrekking tot de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst om de gerechtvaardigde belangen te waarborgen, door ons of derden worden verwerkt. In de volgende gevallen: verwerken we gegevens om gerechtvaardigde belangen te behartigen:

    - reclame of marketing (zie nr. 5),
    - maatregelen voor het bedrijfsbeheer en de verdere ontwikkeling van diensten en producten;
    - beheren van een concernbrede klantendatabase om de klantenservice te verbeteren
    - in het kader van een gerechtelijke vervolging
    - toesturen van niet-commerciële informatie en persberichten.

   • in het kader van uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG):
    wanneer u ons uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, bijv. om onze nieuwsbrieven, publicatie van foto's, wedstrijden etc. te versturen.

   4. Automatisch opgeslagen gegevens

   Serverloggegevens

   De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverloggegevens, die uw browser automatisch aan ons doorzendt. Dit zijn:

   • - datum en tijdstip van de aanvraag

   • - naam van het aangevraagde bestand

   • - pagina vanaf waar het bestand gevraagd werd

   • - toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, etc.)

   • - gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem

   • - volledig IP-adres van de aanvragende computer

   • - verstuurde hoeveelheid gegevens

   Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking gebeurt conform art. 6 lid 1 onder f AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

   Omwille van technische veiligheidsredenen, vooral om inbraakpogingen op onze webserver af te weren, worden deze gegevens kortstondig door ons opgeslagen. Individuele personen kunnen door middel van deze gegevens niet geïdentificeerd worden. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens door verkorting van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om een verband met de individuele gebruiker te leggen. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens daarnaast voor statistische doelen verwerkt; een vergelijking met andere gegevensbestanden of overdracht aan derden, ook in uittreksels, gebeurt niet. Enkel in het kader van onze serverstatistiek, die wij om de twee jaar in ons activiteitenverslag publiceren, wordt het aantal paginaweergaven weergegeven.

   5. Verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoelen

   Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoelen kunt u op elk moment geheel of voor individuele maatregelen weigeren, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan.

   Wij hebben het recht onder de wettelijke voorwaarden van art. 7 lid 3 UWG (Duitse wetgeving betreffende de bestrijding van oneerlijke mededinging), om het e-mailadres dat u bij het sluiten van de overeenkomst hebt vermeld, te gebruiken voor de directe reclame voor eigen gelijkaardige producten of dienstverleningen. Deze productaanbevelingen krijgt u van ons ongeacht of u op een nieuwsbrief geabonneerd bent.

   Wanneer u dergelijke aanbevelingen niet van ons via e-mail wenst te ontvangen, kunt u het gebruik van uw adres voor dit doel op elk moment weigeren, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling volstaat hiervoor. Uiteraard bevat elke e-mail ook een afmeldlink.

   6. Wie ontvangt mijn gegevens?

   Wanneer wij een dienstverlener in de zin van een opdrachtverwerking inschakelen, blijven wij toch verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle verwerkers zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen in het kader van de dienstverlening te verwerken. De door ons aangestelde verwerkers ontvangen uw gegevens, voor zover deze de gegevens nodig hebben om uw respectieve prestatie te vervullen. Deze zijn bijv. IT-dienstverleners die wij voor de werking en veiligheid van ons IT-systeem nodig hebben en advertentie- en adresuitgevers voor eigen reclameacties.

   Uw gegevens worden in onze klantendatabase verwerkt. De klantendatabase ondersteunt de verbetering van de gegevenskwaliteit van de bestaande klantgegevens (verwijderen van identieke gegevensrecords, verhuisde/overleden kentekens, adrescorrectie) en maakt de toevoeging van gegevens uit openbare bronnen mogelijk.

   Deze gegevens worden ter beschikking gesteld van de concernondernemingen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het opslaan van klantgegevens gebeurt bedrijfsgerelateerd en gescheiden, waarbij onze moedermaatschappij als dienstverlener voor de individueel deelnemende ondernemingen fungeert.

   Indien er een wettelijke verplichting bestaat, en in het kader van de rechtsvervolging kunnen overheden en rechtbanken, en externe auditoren ontvangers van uw gegevens zijn.

   Bovendien kunnen voor het doel van de voorbereiding resp. uitvoering van de overeenkomst verzekeringen, banken, inlichtingenbureaus en dienstverleners ontvangers van uw gegevens zijn.

   7. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

   Wij verwerken uw gegevens tot aan de beëindiging van de zakelijke relatie of tot aan het verstrijken van de geldende wettelijke bewaringstermijnen (bijvoorbeeld uit het wetboek van koophandel, het belastingwetboek of de arbeidstijdenwet); bovendien tot aan de beëindiging van eventuele rechtszaken, waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn.

   8. Worden persoonsgegevens aan een derde land overgedragen?

   Een overdracht vindt in individuele gevallen uitsluitend plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaardbedingen, toepasselijke garanties of uw uitdrukkelijke toestemming.

  • 8.1 Google Analytics met anonimiseringsfunctie

   Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, in het vervolg "Google" genoemd. Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en hierdoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.
   De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen.
   Wij gebruiken op onze website Google Analytics met de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt in dit geval door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte afgekort en daardoor geanonimiseerd.

   Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om verdere diensten die samenhangen met het gebruik van de website en het gebruik van het internet op te stellen.
   Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
   Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies door een aangepaste instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website optimaal kunt gebruiken.

   Verder biedt Google voor de meest gangbare browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van Google met betrekking tot de door u bezochte websites geregistreerd worden. De add-on deelt aan het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics doorgegeven mag worden. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics voorkomt echter niet dat informatie aan ons of aan andere door ons eventueel gebruikte webanalysediensten doorgegeven wordt. Meer informatie over de installatie van de browser add-on krijgt u via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Wanneer u onze website via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken om de tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Dit is ook mogelijk als alternatief voor de browser-add-on hierboven. Door op de link te klikken, wordt een opt-out-cookie in uw browser geïnstalleerd, dat uitsluitend voor deze browser en dit domein geldig is. Wanneer u de cookies in deze browser wist, wordt ook de opt-out-cookie gewist, zodat u opnieuw op de link moet klikken.
   Voor zover u hebt toegestemd, dat uw web- en app-browsergeschiedenis van Google aan uw Google-account gekoppeld wordt en informatie uit uw Google-account voor het personaliseren van advertenties gebruikt wordt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor remarketing via verschillende apparaten te creëren. Daartoe worden door Google Analytics eerst op onze website uw door Google geverifieerde ID's geregistreerd, die aan uw Google-account gekoppeld zijn (dus persoonsgegevens). Vervolgens worden door Google Analytics uw ID's tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens gekoppeld, om onze doelgroepen te optimaliseren. Wanneer u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dit door aangepaste instellingen in het veld "Mijn account" van uw Google-account uitzetten.

   Rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a in combinatie met art. 7 AVG. Door de interactie met onze cookiebanner kunt u dit aanvaarden of uw toestemming weer intrekken.

   8.2 Google Tag Manager

   Deze website gebruikt Google Tag Manager met IP-anonimisering. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor de activering van andere tags, die in bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering uitgevoerd werd, blijft deze bestaan voor alle trackingtags die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. De privacyverklaringen van Google over deze tool vindt u hier:https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.


   9. Cookies

  • Cookie-Instellingen

  • Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij eventueel informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op de harde schijf ervan worden opgeslagen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is daarbij art. 6 lid 1 onder f AVG.

   Alleen het internet-protocoladres wordt hierbij opgeslagen – geen andere persoonsgegevens. Deze informatie die in de cookies wordt opgeslagen, maakt het mogelijk om u bij het volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vereenvoudigd.

   Uiteraard kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te aanvaarden. Wanneer u niet wenst dat uw computer bij het volgende bezoek herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen in "Cookies weigeren". De manier waarop u te werk dient te gaan, vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan het gebruik van diverse delen van onze website echter beperkt zijn.

   10. Veiligheid

   Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en de dienstverleners die voor ons werken, zijn verplicht zich te houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
   Altijd wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat ze doorgegeven worden. Dat betekent dat uw gegevens niet door derden misbruikt kunnen worden. Onze veiligheidsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden constant herzien. Zorg ervoor dat u de meest actuele versie hebt.

  • 11. YouTube in geavanceerde privacymodus

   Voor het toevoegen van video's gebruiken wij de aanbieder YouTube. De video's werden daarbij in de geavanceerde privacymodus ingesloten. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube echter ook cookies om informatie over de bezoekers van zijn website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor de registratie van videostatistieken, om bedrog te vermijden en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

   Ook leidt dit tot een contact met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u de video start, zou dit andere gegevensverwerkingsprocedures kunnen activeren. Daarop hebben wij geen invloed. Meer informatie over privacy bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

  • 12. Welke rechten heb ik op het vlak van gegevensbescherming?

   U hebt op elk moment het recht van toegang, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht van bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op klachten volgens de voorwaarden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

   Recht van toegang:
   u kunt ons om informatie verzoeken, of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

   Recht op rectificatie:
   wanneer wij gegevens van u verwerken die onvolledig of niet correct zijn, dan kunt u ons op elk moment om de rectificatie resp. vervollediging ervan verzoeken.

   Recht op wissing:
   u kunt ons om de wissing van uw gegevens verzoeken, indien wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking disproportioneel in uw rechtmatige belangen ingrijpt. U dient er rekening mee te houden dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke wissing in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten.
   Onafhankelijk van de behartiging van uw recht op wissing, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, indien geen contractuele of wettelijke bewaarplicht in de weg staat.

   Recht op beperking van de verwerking:
   u kunt ons om de beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken, wanneer:

   • - u de correctheid van de gegevens betwist en weliswaar voor de duur die het ons mogelijk maakt de correctheid van de gegevens te controleren.

   • - de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, u echter een wissing weigert en in plaats daarvan een beperking van het gegevensgebruik eist,

   • - wij de gegevens voor het beoogde doel niet meer nodig hebben, u deze gegevens echter nog nodig hebt om rechtsaanspraken te doen gelden of te verdedigen, of

   • - u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking van de gegevens.


   Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
   u kunt ons verzoeken om uw gegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ter beschikking te stellen en dat u deze gegevens aan een andere verantwoordelijke kunt doorgeven zonder door ons gehinderd te worden, indien:
   • - wij deze gegevens verwerken op basis van een door u toegekende en intrekbare toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en
   • - deze verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden verloopt.

   Bij technische haalbaarheid kunt u ons om een directe overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoeken.

   Recht van bezwaar:
   indien wij uw gegevens uit gerechtvaardigd belang verwerken, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit zou ook gelden voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking verband houd met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Tegen de verwerking van uw gegevens met als doel directe reclame kunt u op elk moment bezwaar maken zonder vermelding van redenen.

   Recht op indienen van een klacht:
   bent u van mening dat wij bij de verwerking van uw gegevens inbreuk plegen op de Duitse of Europese privacywetgeving, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, om vragen te kunnen ophelderen. U hebt uiteraard ook het recht zich te richten tot de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit, de betreffende overheidsinstantie voor toezicht op gegevensbescherming.
   Indien u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Bij twijfel kunnen wij extra informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

  • 13. Ben ik verplicht om gegevens ter beschikking te stellen?

   De verwerking van uw gegevens is vereist voor het afsluiten resp. voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Wanneer u ons deze gegevens niet ter beschikking stelt, zullen wij het afsluiten van de overeenkomst doorgaans moeten weigeren of een bestaande overeenkomst niet meer kunnen uitvoeren en als gevolg moeten beëindigen. U bent echter niet verplicht om, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, toestemming tot gegevensverwerking te verlenen voor niet relevante resp. wettelijk niet vereiste gegevens.

  • 14. Wijzigingen van deze privacyverklaring

   Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaringen te wijzigen indien dit op basis van nieuwe technologieën noodzakelijk zou zijn. Zorg ervoor dat u de meest actuele versie hebt. Wanneer aan deze privacyverklaring fundamentele wijzigingen aangebracht worden, maken wij deze bekend op onze website.

   Alle belanghebbenden en bezoekers van onze website kunnen over privacyvragen contact met ons opnemen via:

   Dhr. Christian Volkmer
   Projekt 29 GmbH & Co. KG
   Ostengasse 14
   93047 Regensburg
   E-Mail: dsb@cherry.de

Stand: mei 2020  • PRIVACYBEPALINGEN NIEUWSBRIEF-MARKETING

   Informatie over de gegevensbescherming volgens artikel 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw gegevens, wat uiteraard ook geldt voor persoonsgegevens van de klanten van onze nieuwsbrief ("gegevens). Wij informeren u hiermee over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en welke aanspraken en rechten u hebt.

   1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

   Verwerkingsverantwoordelijke:
   Cherry AG
   Einsteinstrasse 174
   81667 Munich
   Tel.: +49 9643 2061-0
   E-Mail: dsb@cherry.de

   Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

   Herrn Christian Volkmer
   Projekt 29 GmbH & Co. KG
   Ostengasse 14
   93047 Regensburg
   E-Mail: dsb@cherry.de

  • 2. Categorieën van gegevens bij de nieuwsbrief-marketing:

   - Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail
   - reclame- en verkoopgegevens: bijv. productbelangen

  • 3. Doel van de verwerking

   a) Het doel van de verwerking is de verzending van de nieuwsbrief in uw opdracht. Daarbij worden de verzamelde gegevens enkel gebruikt om op het aan ons meegedeelde e-mailadres promotionele nieuwsbrieven te laten toekomen met informatie die afgestemd is op uw persoonlijke interesse en gedrag.

   b) Bovendien kunnen wij uw gegevens ook voor de volgende doelen gebruiken:

   • maatregelen voor de verdere ontwikkeling van diensten en producten;;
   • rapportering voor de succescontrole van de gebruikte maatregelen na verloop van tijd;
   • testen en optimaliseren van procedures voor behoefteanalyse, benchmarking;
   • bekendmaking van persoonsgegevens in het kader van due diligence;
   • aanvulling van onze gegevens, (bijv. gebruik/opzoeken van openbaar toegankelijke gegevens);
   • gebruik voor de systeemontwikkeling / ontwikkeling van testsystemen;
   • doen gelden van wettelijke rechten en verdediging bij rechtsgeschillen;
   • verdere ontwikkeling van bestaande systemen en processen;
   • interne en externe onderzoekingen, veiligheidscontroles;
   • reclame of marketing;
   • toezenden van onze nieuwsbrief, publicatie van foto's, wedstrijden etc.

  • 4. Rechtsgrondslagen

   Het verzenden van de nieuwsbrief op grond van artikel 3 a) gebeurt op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder f AVG.
   De verdere verwerkingsprocedures in artikel 3 b) worden uitgevoerd op basis van een belangenafweging ten voordele van CHERRY. Wij beoordelen de efficiëntie en aantrekkelijkheid van onze nieuwsbrief in technisch opzicht, om u in de toekomst alleen nog die productaanbevelingen te bezorgen, die voor u van belang zijn. Omdat hierin geen gevoelige persoonsgegevens worden gebruikt en doorgaans alleen beoordelingen worden gemaakt op geaggregeerd, niet persoonsgerelateerd niveau, kan de gegevensverwerking hier als rechtmatig belang worden beoordeeld.

  • 5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens

   CHERRY:
   heeft slechts toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is om de doelen te bereiken in overeenstemming met de interne taakverdeling. Hiertoe wordt intern alleen toegang tot uw gegevens verleend aan die afdelingen en medewerkers, die de toegang nodig hebben.

   Dienstverleners:
   wij hebben dienstverleners ingeschakeld die als verwerker toegang tot uw gegevens hebben en deze verwerken voor door ons concreet vastgelegde doelen. Deze verwerkers kunnen marketing-dienstverleners, website-hosting-dienstverleners, IT-support-dienstverleners of website-analyse-dienstverleners zijn.

   Overige derden:
   in bepaalde omstandigheden geven wij uw gegevens aan overheden, externe adviseurs, zakenpartners of rechtbanken door, indien noodzakelijk

   Internationale doorgiften van persoonsgegevens:
   hoewel momenteel alle ontvangers binnen de EU/EER gevestigd zijn, dient u er rekening mee te houden dat ontvangers in de toekomst in een land buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn, dat geen gegevensbeschermingsniveau biedt, dat in vergelijking met het Europese gegevensbeschermingsniveau geschikt is. Vooral dienstverleners kunnen in de toekomst in de VS gevestigd zijn. In dit geval zal CHERRY ofwel dienstverleners selecteren, die onder het US-EU Privacy Shield Programm gecertificeerd zijn (art. 45 lid 1 AVG) of die met CHERRY de EU standaardbedingen, zoals goedgekeurd door de EU-commissie, overeenkomen (art. 46 lid 2 (c) of (d) AVG). Indien wij dienstverleners in het kader van een verwerking opdracht geven, zijn uw gegevens daar onderworpen aan de door ons vooropgestelde veiligheidsnormen, om uw gegevens gepast te beschermen.

  • 6. Duur van de opslag van uw gegevens

   Wij verwerken en slaan uw gegevens in principe op tijdens de duur van uw toestemming.

  • 7. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

   Een overdracht vindt in individuele gevallen uitsluitend plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaardbedingen, toepasselijke garanties of uw uitdrukkelijke toestemming.

  • 8. Uw rechten inzake gegevensbescherming

   Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw rechten inzake gegevensbescherming tegenover ons doen gelden

   • recht van toegang, rectificatie en wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens conform art, 15, 16, 17 AVG; een wissing kan plaatsvinden, indien andere wettelijke regelingen (bijv. wettelijke bewaarplichten of de beperkingen volgens artikel 35 BDSG – Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming) of een zwaarwegend belang van onze kant (bijv. voor de verdediging van onze rechten en aanspraken) hieraan niet in de weg staan;
   • recht op beperking van de gegevensverwerking conform art. 18 AVG,
   • recht van bezwaar conform art. 21 AVG,
   • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens conform art. 20 AVG.

   Verder hebt u recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming (art. 77 AVG). Wij raden in ieder geval aan om een klacht altijd eerst aan onze functionaris voor gegevensbescherming te richten, om een snellere oplossing van uw verzoek te garanderen.

   Uw aanvragen over de uitoefening van uw rechten dienen volgens mogelijkheid schriftelijk aan het bovengenoemde adres of direct aan onze functionaris voor gegevensbescherming geadresseerd te worden.

  • 9. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens ter beschikking te stellen

   Er bestaat geen wettelijke verplichting om uw gegevens ter beschikking te stellen aan CHERRY.
   U ontvangt in ieder geval geen nieuwsbrief wanneer u ons uw gegevens en de bijbehorende toestemming niet geeft. De beschikbaarstelling van uw gegevens is geheel vrijwillig. Wanneer u uw gegevens niet ter beschikking stelt, ondervindt u geen juridische nadelen.

  • 10. Geautomatiseerde besluitvorming per geval (inclusief profiling)

   Wij gebruiken geen zuiver geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG. Voor zover wij een dergelijke procedure in de toekomst in een individueel geval toch zouden moeten gebruiken, zullen wij u hierover apart informeren, voor zover dit wettelijk verplicht is.
   Informatie over uw recht van bezwaar art. 21 AVG
   U hebt het recht, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, die gebeurt op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG (gegevensverwerking op de basis van een belangenafweging) of art. 6 lid 1 onder e AVG (gegevensverwerking als algemeen belang). Voorwaarde is in ieder geval dat er redenen voor uw bezwaar zijn, die blijken uit uw bijzondere persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling in de zin van art. 4 lid 4 AVG.
   Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking verband houd met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

   Wij zullen uw gegevens niet meer gebruiken voor doelen van nieuwsbrief-promoties, wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking voor deze doelen.

   Het bezwaar kan op elk moment aan het bovengenoemde adres gericht worden.

Stand: mei 2020
To Top